Libbe Colonic Machine

Cost of Colonic Machine


Cost of Colonic Machine
 • Հարցում հիմա!

  Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine Cost of Colonic Machine

  Հաստ աղիքի հիդրոթերապիա, also known as colonic irrigation, is a therapy that cleanses the colon using water. The process has been in use for many years, and the introduction of specialized colonic machines has made the procedure safer and more effective. Այս հոդվածում, we will discuss the cost of colonic machines, their history, working principle, օգուտները, steps, who needs them, and the industries that use them.

  Colon hydrotherapy has been in existence for several centuries, with the ancient Egyptians and Greeks utilizing enemas for digestive problems. In the 1900s, the process became popular as a way to cleanse the colon of toxins. The first colonic machine was developed in the 1920s and has undergone significant improvements to date.

  Working Principle

  A colonic machine is a specialized device that uses sterilized water to cleanse the colon. The water enters the colon through a small tube inserted into the rectum. The water flushes out the colon, removing any toxins and waste matter. The process can take up to 45 minutes and is performed by a trained therapist.

  Օգուտները

  1. Improves Digestive Health: Colon hydrotherapy can help improve digestive health by removing toxins and waste matter from the colon.

  • 2. Boosts Immune System: A clean colon can help improve the immune system, reducing the risk of infections and diseases.
  • 3. Enhances Nutrient Absorption: A clean colon allows for better absorption of nutrients from food.
  • 4. Decreases Constipation: Colon hydrotherapy can reduce constipation and improve bowel movement.
  • 5. Promotes Weight Loss: A clean colon can improve metabolism, leading to weight loss.

  Steps

  1. Նախապատրաստում: Patients are advised to fast for a few hours before the procedure and to drink plenty of water.

  • 2. Patient Assessment: The therapist assesses the patient’s medical history and records any medications they are taking.
  • 3. Procedure: The patient lies on a table, and a small tube is inserted into the rectum. Sterilized water is then introduced into the colon, and the therapist massages the abdomen to encourage the release of waste matter.
  • 4. Aftercare: The patient is advised to rest for a while and drink plenty of water to flush out any remaining toxins.

  Who Needs Them

  Colon hydrotherapy is beneficial for anyone with digestive problems or who would like to improve their overall health and wellbeing. It is especially useful for people with constipation, irritable bowel syndrome, and other digestive disorders.

  Industries That Use Them

  1. Health and Wellness Centers: Colon hydrotherapy is a common procedure in health and wellness centers.

  • 2. Medical Facilities: Medical facilities use colon hydrotherapy to treat digestive problems and other related disorders.
  • 3. Spas and Retreats: Colon hydrotherapy is also available in spas and retreats as a way to detoxify the body and promote relaxation.

  Cotact us get Cost of Colonic Machine

  Colon hydrotherapy is an effective procedure for improving digestive health. Colonic machines have made the procedure safer and more accessible to people. If you are interested in becoming a local distributor or wholesaler of colon hydrotherapy machines, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ էլ, WhatsApp, or leave us a message.  Մենք Libbe Colonic Machine արտադրողն ենք,Եթե ​​դուք ունեք որեւէ հարց,կապվեք մեզ հետ, խնդրում ենք


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  Եթե ​​ներկայացումն անհաջող է, խնդրում ենք թարմացնել ձեր բրաուզերի էջը և նորից ուղարկել.
  Վաճառքի խորհրդատու : Տիկին Լյուսի
  Վաճառքի խորհրդատու : Պարոն Մարկ
    ապրել:lucygao1520            


  Առնչվող նյութեր

  ՄԵՏԱՏՐՈՆ ՈՐՍՈՐԴ 8D NLS ՄԵՏԱՏՐՈՆ NLS 4025 3D NLS քվանտային ռեզոնանսային մագնիսական անալիզատոր քվանտռեզոնանսային անալիզատոր ծիածանաթաղանթ Իրիդոլոգիական տեսախցիկ իրիդոլոգիական տեսախցիկ մաշկի դիտարկվող համակարգ մաշկի անալիզատոր առողջապահական մեքենա իոնային մաքրող միջոց քվանտային անալիզատորի ծրագրակազմ maikong բարձր լարման թերապիայի մեքենա HTP մեքենա եղունգների ծալքի կապիլարոսկոպիա Իրիդոլոգիայի աղյուսակ ծիածանաթաղանթներ իրիդոլոգիական տեսախցիկ իրիդոլոգիական տեսախցիկ իրիդոլոգիա նկարներ և իմաստներ կոլոնային հիդրոթերապիայի մեքենա հաստ աղիք մաքրող մեքենա կոլոնիկ մեքենա հաստ աղիքի մեքենա հաստ աղիքի մաքրման մեքենա հաստ աղիքի մաքրման մեքենա հաստ աղիքի մաքրման մեքենա հիդրոթերապիայի մեքենա colonhydrotherapy մեքենա վաճառքի colonicmachineforsale լիբեկոլոնիկ մեքենա կոլոմաքրման մեքենա կոլոնիկ հիդրոթերապիայի մեքենա հիդրոթերապիայի մեքենաներ կոլոնային հիդրոթերապիայի սարք մաքրող սարք հաստ աղիքի հիդրոթերապիայի մեքենա հաստ աղիքի մեքենա libecolonhydrotherapy սարք կոլոնային հիդրոթերապիայի սարքավորումների մատակարարներ հիդրոթերապիայի սարքավորումներ հաստ աղիքի մաքրման մեքենա հաստ աղիքի մաքրման մեքենաներ pokemoncards մեծածախ մեծածախ pokemoncards մարմար մատակարար քվանտային ռեզոնանսային անալիզատոր pdt մեքենա մինի էքսկավատոր